Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47

Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 - Vlastimil Hála, | Booksquad.ink

...přeložili Martin Hříbek a Markéta Trojanová ... Laboratoř Carolina ... . Doslovy napsali Petr Skalník a František Vrhel. Ediční řada MOST (Moderní sociologické teorie), 4. svazek. Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století (2013 : Hradec Králové, Česko) Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století : konference pořádaná na počest významného životního jubilea prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. : sborník příspěvků z mezinárodní konfer ... Novinky - UJEP ... . : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. října 2013 ... Signatura: D0-336 * odpovědnost * firmy * kapitál lidský * kapitál sociální * management ekologický * gender management Růčková, Petra, Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi / Petra Růčková. Vydalo SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Praha 2009. Vydání první, dotisk 2009. Ediční řada Studijní texty, 34. svazek. Redigují Alena Miltová a Jiří Ryba. Odpovědná redaktorka Alena Miltová. Návrh obálky, grafická úprava a sazba Studio Designiq. Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký - az servis, Mendíků 9, Praha 4-Michle. Sociální správa, Úvod do teorie a praxe, 2. rozšířené vydání ... Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti: ... Morální odpovědnost a její apekty: Filozofický ústav AV ČR, Praha, 2013, ISBN 978-80-7007-412-1, stran: 172: Kosař David a kol. Jan Žďárek Hmyzí rodiny a hmyzí státy (Academia, 2013, 574 stran) Kniha plná detailních barevných fotografií podrobně popisuje vznik a tajemství evolučního úspěchu superorganismů včel či mravenců, u kterých autor nachází překvapivé podobnosti s uspořádáním lidské společnosti, jako je vytváření tzv. sesterského mléka nebo to, že včelstvo jako celek ovládá ... Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase / Vojtěch Šimek. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. -- 483 stran ; 23 cm Sociální služby Legislativa ekonomika, plánování, hodnocení: Portál, Praha, 2007, ISBN 978-80-7367-310-9, stran: 183: Tomeš Igor, Koldinská Krisina: Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti: Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, Praha, 2011, ISBN 978-80-87146-46-0, stran: 74 ... Praha 2016 Ediční řada Studie Jan Tomášek ... kriminalitě a její kontrole. Sociální a kulturní otřesy, spolu s citelným nárůstem zločinu způsobily, že lidé se vůči jedincům porušujícím zákon stali mnohem méně tolerantními ... oproti 69,5 % pachatelů pod dohledem a 47,5 % osob, které prošly jiným typem programu. Balvín, Andragogika jako teorie vzdělávání Národní a politické aspekty etnicity a její sociální dimenze u národnostních skupin. Vztah majoritní společnosti k minoritám. ... sociální a kulturní aspekty postkomunistického vývoje zemí středoevropského regionu. ... E. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie, Ježek ... Ediční řada Studijní texty, 34. svazek. Redigují Alena Miltová a Jiří Ryba. Odpovědná redaktorka Alena Miltová. Návrh obálky, grafi cká úprava a sazba Studio Designiq. Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký - az servis, Mendíků 9, Praha 4-Michle. Adresy vydavatelů: Alena Miltová, Rabyňská 740/12, Praha-Kamýk. Variabilní kultury a univerzální kultury. Věcný přirozený jazyk a jeho charakteristika. Podmínky úspěšnosti řečového jednání, komunikační kontext. Sociální konvence umožňující kódování a dekódování mluvy. Národní a politické aspekty etnicity a její sociální dimenze u národnostních skupin. D. Damohorský, Milan: Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha, Karolinum 1999, brož., 212 s., 1. vyd. Monografie se zabývá soukromoprávními i veřejnoprávními aspekty ztrát na životním prostředí, ať již jsou zahrnovány pod pojem škoda nebo ekologická újma. 1. Další odstavce zvláště odsuzují úmyslnou spolupráci...

INFORMACE

AUTOR
Vlastimil Hála,
DIMENZE
6,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47.pdf

POPIS

Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální.Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

Chcete si přečíst knihu?Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vlastimil Hála,. Číst Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY