Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47

Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 - Vlastimil Hála, | Booksquad.ink

...ele, využití v praxi / Petra Růčková ... Laboratoř Carolina ... . Vydalo SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Praha 2009. Vydání první, dotisk 2009. Ediční řada Studijní texty, 34. svazek. Redigují Alena Miltová a Jiří Ryba. Odpovědná redaktorka Alena Miltová. Návrh obálky, grafická úprava a sazba Studio Designiq. Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký - az servis, Mendíků 9, Praha 4-Michle. Sociální správa, Úvod do teorie a praxe, 2. rozšířené vydání ... Právní a o ... Novinky - UJEP ... . rozšířené vydání ... Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti: ... Morální odpovědnost a její apekty: Filozofický ústav AV ČR, Praha, 2013, ISBN 978-80-7007-412-1, stran: 172: Kosař David a kol. Jan Žďárek Hmyzí rodiny a hmyzí státy (Academia, 2013, 574 stran) Kniha plná detailních barevných fotografií podrobně popisuje vznik a tajemství evolučního úspěchu superorganismů včel či mravenců, u kterých autor nachází překvapivé podobnosti s uspořádáním lidské společnosti, jako je vytváření tzv. sesterského mléka nebo to, že včelstvo jako celek ovládá ... Morální odpovědnost a její filosofické a spekulativněteologické pozadí v díle Hanse Jonase / Vojtěch Šimek. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. -- 483 stran ; 23 cm Sociální služby Legislativa ekonomika, plánování, hodnocení: Portál, Praha, 2007, ISBN 978-80-7367-310-9, stran: 183: Tomeš Igor, Koldinská Krisina: Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti: Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, Praha, 2011, ISBN 978-80-87146-46-0, stran: 74 ... Praha 2016 Ediční řada Studie Jan Tomášek ... kriminalitě a její kontrole. Sociální a kulturní otřesy, spolu s citelným nárůstem zločinu způsobily, že lidé se vůči jedincům porušujícím zákon stali mnohem méně tolerantními ... oproti 69,5 % pachatelů pod dohledem a 47,5 % osob, které prošly jiným typem programu. Balvín, Andragogika jako teorie vzdělávání Národní a politické aspekty etnicity a její sociální dimenze u národnostních skupin. Vztah majoritní společnosti k minoritám. ... sociální a kulturní aspekty postkomunistického vývoje zemí středoevropského regionu. ... E. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie, Ježek ... Ediční řada Studijní texty, 34. svazek. Redigují Alena Miltová a Jiří Ryba. Odpovědná redaktorka Alena Miltová. Návrh obálky, grafi cká úprava a sazba Studio Designiq. Vytiskla tiskárna Aleš Zápotocký - az servis, Mendíků 9, Praha 4-Michle. Adresy vydavatelů: Alena Miltová, Rabyňská 740/12, Praha-Kamýk. Variabilní kultury a univerzální kultury. Věcný přirozený jazyk a jeho charakteristika. Podmínky úspěšnosti řečového jednání, komunikační kontext. Sociální konvence umožňující kódování a dekódování mluvy. Národní a politické aspekty etnicity a její sociální dimenze u národnostních skupin. D. Damohorský, Milan: Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha, Karolinum 1999, brož., 212 s., 1. vyd. Monografie se zabývá soukromoprávními i veřejnoprávními aspekty ztrát na životním prostředí, ať již jsou zahrnovány pod pojem škoda nebo ekologická újma. 1. Další odstavce zvláště odsuzují úmyslnou spolupráci na sebevraždě a sebevraždu s úmyslem dát příklad, poukazují na sníženou odpovědnost sebevrahů v situacích, jako je strach z utrpení, a odrazují od zbytečného zoufání nad spásou sebevrahů, neboť „Bůh jim může dát příležitosti… cestami, které zná jen on ......

INFORMACE

AUTOR
Vlastimil Hála,
DIMENZE
10,65 MB
NÁZEV SOUBORU
Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47.pdf

POPIS

Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti, zejména odpovědnosti morální.Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála a Rudolf Kolářský si v knize kladou následující otázky: V čem dnes spočívá morální odpovědnost? Jak lze stanovit současné hranice mezi odpovědností a neodpovědností? Jak chápat reciprocitu odpovědnosti? Je možné připsat člověku odpovědnost za činy, jichž se sám nedopustil? Jaké jsou praktické důsledky teoretické aktivity člověka? Jsme odpovědni pouze vůči sobě a vůči druhým lidem, nebo také vůči všemu živému a vůči Zemi samé? Jaký je vztah etiky, která vychází z problematiky odpovědnosti, k filosofii životního prostředí?

Chcete si přečíst knihu?Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vlastimil Hála,. Číst Morální odpovědnost a její aspekty: Ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 47 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY