Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace

Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace - Wojciech Kalaga | Booksquad.ink

...lough 1989:74) V takto nahlížené koncepci diskursu není subjekt pojímán zcela jako produkt diskursu, jak tomu je např ... překladatel | Spisovatelé a literatura | Stránky 2 ... . v případě Foucaultovy diskursivní analýzy, nýbrž je mu za určitých sociálně determinovaných okolností připisována aktivní a kreativní role (Fairclough 1989:172). PDF | On Jan 1, 1995, Csaba Szaló and others published Szaló, Csaba 1995. O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis 31(3): 345 ... Derrida v eseji Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku (Derrida 1993) ná ... Terms - Chytrabudoucnost.cz Pdf Collection ... . Sociologický časopis 31(3): 345 ... Derrida v eseji Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku (Derrida 1993) následované knihou Gramatologie (Derrida 1999) stanovuje několik zásad, které jsou důležité pro samotnou dekonstrukci. V první řadě stojíme před skutečností, že text nemůže mít žádný konečný a předem daný význam, jelikož může existovat ... Lotman, Jurij M.: Kultúra ako subjekt a objekt-sama-pre seba. In: Lotman, Jurij M. (1994): Text a kultúra. Bratislava, Archa, s. 7-18. Kultura jako subjekt a objekt sama pro sebe. Darwin, Hegel : kultura chápána jako OBJEKT, který se nachází mimo badatele( evoluce, její poznání chápáno jako odkrývání skrytých zákonitostí v ... Lyrický subjekt se vrací do dětství a dospívání, návraty jsou spojeny s reflexí rodného kraje, přírody a minulosti, zachyceny jsou ovšem i pozdější cestovatelské zážitky, přičemž Martinek s oblibou aplikuje místopisné, muzikologické i obecně kulturněhistorické poznatky. A deconstructive reading is a reading which analyses the specificity of a text's critical difference from itself." Differänce a přítomnost metafyziky : Co Derrida kritizuje je myšlení, že je něco za. Co střetáváme, nějaký skrytý subjekt nebo síla tahající za nitky, skrytá za oponou. Jan Hábl (nar. 1975) je manžel, otec, pedagog, komeniolog a bratrský farář. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. Text této diplomové práce se skládá ze tří základních částí. V první části představím teorii diskursu a metodologické postupy, které budu uplatňovat ve svém výzkumu. V druhé části se pak budu zabývat teorií nacionalismu, problematikou národní identity a dále sociálním a politickým kontextem zkoumaného období. Článek je studií na půdě obecné teorie interpretace: konkrétním literárním fenoménům jsou věnovány autorovy stati o Borgesovi (2004) a Beckettovi (2010). Interpretace a subjektivita Filosofia, Praha 2006, 512 s. Hlavním tématem knihy je vztah mezi vnější podmíněností myšlenkových a komunikativních aktů a jejich ... Odborný text směřuje vždy v rámci určitého tématu k úplnosti, celistvosti a vnitřní uspořádanosti předávané informace a forma, kterou je podávána, by měla vést u vnímatele k vytvoření úplné představy o předmětu sdělení; cílem je i to, aby příjemce poznatky přijal, zaujal k nim nějaké stanovisko, zařadil je ... Pattersonová obhajovala ve své knize Censorship and Interpretation (Cenzura a interpretace, 1984) ještě radikálnější tezi, „že za sám koncept ‚literatury' jako diskurzu s ... Plný text (PDF): Michel Foucault, Zrození kliniky; Hubert Dreyfus - Paul Rabinow, Michel Foucault V roce 1963 vyšla dvě Foucaultova menší díla (Foucault se dokonce snažil, aby vyšla ve stejný den): jednak Raymond Roussel , tedy kniha, kterou v jistém smyslu vrcholí jeho „psaní o literatuře", jednak Zrození kliniky ... Subjekt je pouze gramatickým zvratem, který umožňuje započít diskurs, je gramatickým záhybem daného epistemologického pole: "ono mluví" je relevantnější než-li "Já mluvím": pozice subjektu (autora) je pouze funkcí diskursu a představuje charakteristický modus cirkulace a působení diskursů uvnitř společnosti....

INFORMACE

AUTOR
Wojciech Kalaga
DIMENZE
12,76 MB
NÁZEV SOUBORU
Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace.pdf

POPIS

Mlhoviny diskursu čerpají inspiraci z Peircova pragmatismu, přičemž některé jeho prvky uvádějí do současné teorie a hermeneutiky. V této knize si nejdůležitější pojmy textu, telosu, subjektovosti, interpretace, reprezentace a — nejkontroverznější — pojem znaku vyžadují interdisciplinární a dialogický přístup. V duchu metodologického dialogu se Mlhoviny diskursu zabývají základním problémem, jenž se objevuje v mnoha oblastech humanitních věd. Objevuje se v otázce, kteří činitelé podmiňují možnost existence a působení diskursů, jinak řečeno v otázce infrastruktur textů, semióz a mechanismů, jež umožňují jednotlivým praxím vytvářet významy. Každý kulturně, sociálně a politicky určený lokální diskurs je předem podmíněn vlastnostmi média, mechanismy percepce, které se projevují v instrumentáři popisujícím svět a jemu vlastních interpretačních a poznávacích vzorů. Právě touto rudimentární infrastrukturou diskursu a jejími důsledky pro text a subjekt se tato kniha zabývá.

Chcete si přečíst knihu?Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Wojciech Kalaga. Číst Mlhoviny diskursu: Subjekt, text, interpretace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY