Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii

Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii - Miloslav Bednář | Booksquad.ink

... která byla podmíněna křesťanstvím ... Populárně naučná - Esoterika, duchovní nauky | knizniklub.cz ... . Oproti tomu jeho kategorizace je inspirací pro modernější přístup k ontologii, ke vztahu k lingvistice, filozofii jazyka. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK Pohyb a řád - Pokus o fenomenologickou ontologii. Miloslav Bednář ... 0483053 - FLÚ 2 ... Kategorie Nabízíme / Filosofie - ekalich.cz ... . Miloslav Bednář ... 0483053 - FLÚ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) Bednář, Miloslav Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru. Ale je možné ukázat dialektický pohyb literatury, což ovšem zda-leka ješt ě nejsou d ějiny literatury. Je t řeba rozlišit, kdy se literatu- ... vymanit se z příčinných řad, jež podle Sartra tvoří bytí, dobrat ... Pokus o fenomenologickou ontologii (1943, č. 2006); Existencialismus je humanis- Text se zaměřuje na duchovní základy české státnosti a smyslu českých dějin, k nimž se Československá republika zejména myšlením a jednáním svého klíčového zakladatele Tomáše G. Masaryka, jež vycházely z jeho pojetí české otázky, přihlásila a náš... Bytí a nicota - pokus o fenomenologickou ontologii. Intencionalita: vědomí je vždy k něčemu zaměřené, za něčím jde. Vědomí se rozpíná k věcem, ale nikdy je nemůže převést na sebe, popřít je. Předreflektivní vědom. í: čisté vědomí (absolutní), bez překážek - není v něm ještě místo pro JÁ. Tento pojem značí mentální stavy a procesy, které nejsou převoditelné na základě objektivních kritérií. FESER, E. Philosophy of mind: a beginner's guide. Reissued. Oxford, Oneworld, 2006, s. 24 27 Dokazováno zejména karteziánským cogito ergo sum. 28 SARTRE, J.P. Bytí a nicota: pokus o fenomenologickou ontologii. a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty). b) krátký test I, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do konce listopadu: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem listopadu.Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky. Bednář, Miloslav, 1948-Pohyb a řád : pokus o fenomenologickou ontologii/ Miloslav Bednář. -- Praha : Togga, 2018. -- 336 stran ; 19 cm. -- ISBN 978-80-7476-127-.Signatura: A0-54084. Malebranche, Nicolas, 1638-1715##[De la recherche de la vérité. Bednář, Miloslav: Pohyb a řád. Pokus o fenomenologickou ontologii. Praha (Togga) 2018, 336 s. Bednář, Miloslav: viz též Lesák, Václav Bégout, Bruce: La phénoménologie décapitée? Perspectives et difficultés de la phénoménologie asubjective de Jan Patocka. Chiasmi international 2002, č. 4, str. 377-409...

INFORMACE

AUTOR
Miloslav Bednář
DIMENZE
10,28 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii.pdf

POPIS

Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept fenomenologické ontologie, který vyrůstá především z filosofie Jana Patočky, je však poučen i širším historickým vývojem fenomenologie. V jádru konceptu stojí protofilosofická problematika původního „prafenoménu pohybu“ chápaného a vypracovaného jako „původní časoprostor FYSIS“ a z tohoto původního ontologického nahlédnutí studie dospívá až k problémům dějinnosti, dějin a jejich smyslu, filosoficky aktuálním problémům svobody či soupatřičnosti politické, filosofické, náboženské a umělecké dimenze lidského života. Jakkoli se neztotožňuji s mnohými dílčími nahlédnutími nebo konkrétními argumenty, mám za nesporné, že kniha přináší relevantní filosofické stanovisko a její vydání prospěje rozvoji filosofie v naší zemi.

Chcete si přečíst knihu?Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miloslav Bednář. Číst Pohyb a řád: Pokus o fenomenologickou ontologii Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY